Metody pracy

W codziennej pracy wykorzystujemy innowacyjne metody i techniki pracy z dziećmi takie jak np. metoda dobrego startu M. Bogdanowicz, ruch rozwijający W. Sherborne, trening twórczości C. Orff'a, gimnastykę ruchową R. Labana.

Na ogół dzieci wychowywane w żłobkach w znacznie krótszym czasie  niż dzieci wychowywane w wyłącznie w rodzinie opanowują technikę samodzielnego jedzenia, jak również inne nawyki związane z samoobsługiwaniem się, takie jak nakładanie czapki, bucików, płaszcza, zapinanie guzików itp.
Wychowanie w żłobku, a potem w przedszkolu przyczynia się także do usprawniania u dzieci takich ruchów narzędziowych, jak: nawlekanie igły, posługiwanie się nożyczkami, ołówkiem czy też pędzelkiem.

Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży pod redakcją
Marii Żebrowskiej (1975 PWN)

Naszym priorytetem jest stworzenie ciepłej i przyjaznej atmosfery, która zapewni poczucie bezpieczeństwa i ułatwi adaptację do nowych warunków.

Żłobek daje także możliwość prawidłowego rozwoju. Będąc zawodowo Opiekunami – a w prywatnym życiu także rodzicami –  pamiętamy, że jest to wyjątkowo aktywny okres przemian i nabywania umiejętności na poziomie wszystkich sfer rozwojowych naszych smyków. Ponieważ sprawność i możliwości dzieci są bardzo różne, formy pracy z nimi także są zróżnicowane, poczynając od ich biernego udziału w zajęciach po aktywną zabawę. Stąd też główny nacisk kładziemy na indywidualne podejście do potrzeb każdego smyka. Za pomocą zabawy rozwijamy i stymulujemy sprawności oraz zmysły niezbędne w codziennym życiu. Nasze smyki zawsze mają możliwość dobrowolnego uczestnictwa w proponowanych przez nas zabawach i zajęciach.

Systematycznie prowadzimy obserwację stopnia rozwoju poszczególnych funkcji psychomotorycznych smyków, co umożliwia nam wczesne rozpoznanie nieprawidłowości rozwojowych. W razie potrzeby dzieci mogą liczyć na specjalistyczną pomoc psychologa, logopedy, fizjoterapeuty.

Wczesne dzieciństwo jest okresem, gdy zainteresowania dziecka sa najbardziej różnorodne – ciekawi je wszystko. Jest zatem najlepszym okresem do tego, aby rozbudzać ciekawość i zainteresowanie dziecka nowymi dziedzinami. Z tego powodu nasze dzieci w kontrolowanych warunkach mogą eksperymentować. Wprowadzane są zarówno w świat nauki i techniki jak i świat kultury, sztuki.

Smyk poza tradycyjnym rysowaniem kredkami czy malowaniem farbami poznaje wiele innych, ciekawych technik plastycznych. Ma okazje lepić z plasteliny, masy solnej czy gliny. Przygotowujemy prace z ryżu, kaszy manny, waty, co rozwija zmysł dotyku i poszerza wiedzę o otaczającym  świecie. Zabawy edukacyjne i gry planszowe uczą dzieci zdrowej rywalizacji, przestrzegania instrukcji, zasad i wytycznych, z którymi często spotkają się w codziennym życiu.

Zabawy ruchowe pozwalają na wyrażanie ekspresji i samego siebie oraz rozładowaniu emocji, jak i usprawnianiu motoryki dziecka.

Opis metod pracy

Ćwiczenia z użyciem różnych specjalistycznych pomocy takich jak: walce, obręcze, piłki, chodniczki fakturowe, drabinki, pobudzane i rozwijane są narządy zmysłów dziecka: dotykowy, równowagi, orientacji w przestrzeni ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej, ćwiczenia dotyku w obrębie dłoni pochodzące. Wykorzystywanie  materiału obrazkowego, nagrań magnetofonowych muzycznych, drobnych i większych przedmiotów o rozmaitych kształtach i fakturach, mas plastycznych do ugniatania, materiałów do przesypywania i przelewania zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne wykorzystujące różnorodny materiał do budowania, nawlekania, łączenia z użyciem układanek, puzzli, szablonów geometrycznych, brył – rozwijają one zdolności percepcyjne dziecka, kształtują sprawność dłoni i palców, koordynację wzrokowo-ruchową, pomagają w usamodzielnieniu.

Należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr. Dla dzieci młodszych wybieramy te elementy metody, które ułatwią im start w edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Program zajęć obejmuje m.in. ćwiczenia orientacyjno – porządkowe, orientacji w schemacie ciała oraz przestrzeni, ćwiczenia językowe, a następnie ruchowe, ruchowo – słuchowe (rytmiczne) i ruchowo – słuchowo – wzrokowe. Podczas tych ostatnich dzieci śpiewając piosenkę lub recytując wierszyk/rymowankę rysują wzorki, figury geometryczne lub odwzorowują kształt liter i cyfr.

Polega na tym, że opiekun, poprzez odpowiedni dobór tematu wymyślonego przez siebie opowiadania, działa na wyobraźnię dziecka skłaniając je do odtwarzania ruchem treści opowiadania. Opowieść jest tak sformułowana, aby jej obraz ruchowy odpowiadał zasadzie wszechstronności tj. aby angażując wyobraźnię dziecka usprawniał wszystkie główne grupy mięśniowe oraz narządy wewnętrzne (głównie układy krążenia i oddychania). Metoda opowieści ruchowej sprzyja rozwojowi fantazji, która w życiu dziecka odgrywa dominującą rolę (fantazja, bowiem może pobudzać i utrzymać dziecko w ruchu, wywołać przeróżne obrazy). Układ opowiadania opiera się na zasadach wszechstronności ruchu, stopniowania wysiłku i zmienności pracy mięśniowej. Metoda ta skierowana jest przede wszystkim do najmłodszych dzieci.

Cechą charakterystyczną metody jest odchodzenie od ruchu odwzorowanego na rzecz ruchu podejmowanego zgodnie z własną inwencją twórczą i fantazją. Podczas gimnastyki nie podaje się konkretnych ćwiczeń, które trzeba wykonać. Każdy ćwiczy to, na co ma ochotę. Opiekun podczas prowadzenia zajęć łączy słowa, rytm i muzykę. Nawiązuje do znanych dzieciom piosenek, ważnych wydarzeń, do pór roku. Na zajęciach powinna dzieciom towarzyszyć swoboda, humor i śmiech.

Założeniem tej metody jest to, iż kulturę fizyczną dziecka należy rozwijać w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno – muzyczną oraz z kulturą słowa. Dlatego nawiązuje ona do tradycyjnych, znikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji, itp. Te właśnie ginące formy ruchowo – muzyczno – słowne zainteresowań dzieci znalazły się u podstaw nowej metody, której głównym celem i zadaniem jest wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej. Zwłaszcza powiązanie muzyki z ruchem stanowi bardzo charakterystyczny rys metody. Szeroko rozbudowany repertuar ćwiczeń i zabaw daje możliwość rozwijania inwencji zarówno dzieciom wysoko uzdolnionym, jak i zaniedbywanym, które mają okazję wyrównać swe braki. Zarówno muzyka jak i ruch oraz żywe słowo przenikają się wzajemnie.

Istotą metody jest posługiwanie się ruchem rozwijającym świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej, a także umiejętność i potrzebę dzielenia jej z innymi ludźmi, prowadzącą do nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Metoda ta jest szczególnie przydatną w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, lękliwymi oraz w przypadkach głębszych zaburzeń rozwojowych.

Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Celem muzykoterapii jest uspokojenie i rozluźnienie oraz wytworzenie za pośrednictwem muzyki równowagi pomiędzy sferą przeżyć emocjonalnych a procesami fizjologicznymi.

Współpraca z rodzicami

f1

Współpraca z rodzicami wynika z konieczności niesienia pomocy rodzinie w sprawowaniu funkcji wychowawczych oraz z potrzeby dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z zakresu metod pracy z dzieckiem.

Program współpracy z rodzicami /opiekunami obejmuje przede wszystkim:

  1. grupowe i indywidualne konsultacje i warsztaty prowadzone przez psychologa, logopedę, specjalistów z innych dziedzin
  2. warsztaty tematyczne mające na celu współpracę rodzic – dziecko,
  3. organizacja imprez okolicznościowych wynikających z rocznego kalendarza.